Setkání podzim 2023
15.–16. listopadu 2023 (Praha)

Jednání se zúčastnila paní rektorka Milena Králíčková, která představila možnosti spolupráce ČKR s oborovými asociacemi, a místopředseda RVVI prof. Tomáš Polívka, jenž diskutoval o předpokládaném vývoji národního hodnocení v modulech M1 a M2. Zástupci filozofických fakult dále diskutovali o přípravě na implementaci reformy doktorského studia, připravovaných standardech školitele a strategických krocích v oblasti koncepce studia. Členové asociace schválili změnu stanov a zvolili doc. Jana Stejskala, děkana FF UP, na dvouleté funkční období předsedou ADFF. Výkonný výbor asociace doplňuje děkanka Lehečková a děkan FF UPCE Jiří Kubeš. Příští zasedání se bude konat v květnu 2024 v Pardubicích a následující v listopadu 2024 v Plzni. Popularizační vzdělávací akce Týden humanitních věd se bude i v roce 2024 konat na všech filozofických fakultách sdružených v asociaci.

Setkání jaro 2023
25.26. května 2023 (Olomouc)

Hlavními tématy setkání byla situace ohledně jednání o rozpočtu vysokých škol na rok 2024 a připravované kroky asociace v tomto směru. Zástupci fakult dále jednali o možnostech projektové spolupráci v připravovaných konsorciálních projektových výzvách v rámci OP JAK, o vývoji jednání ohledně rámcových požadavků na učitelské studijní programy a o . Na jednání ADFF vystoupil předseda Asociace teologických fakult a zástupci MŠMT k vývoji implementace modulů M3-M5 podle Metodiky 2017+. Setkání se poprvé jako člen zúčastnila Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. Děkani fakult sdružených v asociaci se dohodli na principech pořádání Týdne humanitních věd v listopadu 2023. Příští zasedání asociace se bude konat v listopadu 2023 na FF UK v Praze.

Setkání podzim 2022
24.25. listopadu 2022 (Ostrava)

Hlavními tématy setkání bylo financování filozofických fakult, zejména problematika mzdového ohodnocení akademických pracovníků, které je na hranici důstojného fungování fakultních pracovišť. V souvislosti s tím se děkani a děkanky usnesli na podpoře „Výzvy na podporu humanitních a sociálně vědních oborů“, zároveň ocenili snahu ministra školství prof. Balaše tuto krizovou situaci řešit a dohodli společné kroky. Na programu jednání byla též diskuse k přínosu a problémům hodnocení výsledků humanitních oborů podle Metodiky 2017+, dále též problematika dopadu novely zákona o pedagogických pracovnících na kvalitu přípravy budoucích učitelů a plán společného postupu při propagaci humanitních oborů, včetně společného postupu v rámci Dne humanitních věd v roce 2024.

Setkání jaro 2022
24.25. května 2022 (Ústí nad Labem)

Hlavními tématy setkání bylo financování humanitních věd z veřejných zdrojů, hodnocení vědy a výzkumu v humanitních oborech, reakce vysokých škol na válku na Ukrajině a aktuální vývoj v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků a změn ve vzdělávání v regionálním školství.

Setkání podzim 2021
18.–19. listopadu 2021 (České Budějovice)

Hlavními tématy byly hodnocení vědy a výzkumu v humanitních oborech a financování veřejných vysokých škol z veřejných zdrojů.

V roce 2020 a na jaře roku 2021 se kvůli pandemii koronaviru setkání asociace nekonala.

Setkání podzim 2019
25.–26. listopadu 2019 (Hradec Králové)

Hlavními tématy setkání byly uplatnění absolventů humanitních a sociálněvědních oborů, vzdělávání budoucích učitelů, spolupráce s Asociací děkanů přírodovědných fakult a s Asociací děkanů pedagogických fakult a připravovaný operační program Jan Amos Komenský. Zástupci filozofických fakult se též zúčastnili slavnostní inaugurace děkana Filozofické fakulty UHK Mgr. Jana Prouzy, Ph.D. a děkana Přírodovědecké fakulty UHK doc. RNDr. Jana Kříže, Ph.D.

Setkání jaro 2019
8.–9. dubna 2019 (Praha)

Hlavními tématy setkání byly rozvoj učitelství na filozofických fakultách, stávající i připravované evropské operační programy, principy financování rozvoje výzkumných organizací a humanitní rozměr technického výzkumu.

Setkání podzim 2018
19.–20. listopadu 2018 (Brno)

Setkání jaro 2018
3.–4. května 2018 (Ostrava)

Setkání podzim 2017
29.–30. listopadu 2017 (Olomouc)

Setkání jaro 2017
27.–28. dubna 2017 (Opava)

Setkání podzim 2016
2.–3. listopadu 2016 (Hradec Králové)

Setkání jaro 2016
10.–11. května 2016 (Plzeň)

Setkání podzim 2015
25.–26. listopadu 2015 (Pardubice)

Setkání jaro 2015
15.–16. dubna 2015 (Ústí nad Labem)

Setkání jaro 2014
(České Budějovice)

Setkání podzim 2013
6.–7. 11. 2013 (Olomouc)

Setkání jaro 2013
11. 4. 2013 (Opava, Metodika hodnocení vědy)

Setkání podzim 2012
(Brno)

Setkání jaro 2012
(Olomouc)

Setkání podzim 2011
(Plzeň)

Setkání jaro 2011
(Praha)

Setkání podzim 2010
13. 10. 2010 (Opava)

Setkání jaro 2010
14. 4. 2010 (Ostrava)