Pravidla fungování Asociace děkanů filozofických fakult ČR

I. Členství

Asociace děkanů filozofických fakult sdružuje děkany těchto fakult. Členy asociace jsou ke dni schválení těchto pravidel fungování děkani těchto fakult:

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

Dalšími členy iniciativy se mohou stát i další děkani filozofických a humanitních fakult ČR, pokud budou pro jejich přijetí hlasovat 2/3 ze všech členů asociace.

II. Organizace a koordinace asociace

Asociace se zpravidla schází dvakrát do roka, přičemž organizace setkání vždy leží na hostitelské filozofické fakultě.
Asociaci koordinuje dvoučlenný výkonný výbor, který se skládá z děkanů fakult organizujících předchozí a budoucí setkání. Výkonný výbor především reaguje na aktuální situaci i mezi jednáními asociace a připravuje materiály či prohlášení dle situace a potřeby. Zároveň připravuje programovou náplň dalšího setkání.

III. Závěry

Asociace přijímá v případě potřeby závěry ze svých jednání. Každý z členů asociace má jeden hlas. Schváleným závěrem se rozumí takový materiál, který získá podporu nejméně 2/3 ze všech členů asociace.

IV. Pravidla fungování

Tato pravidla fungování mohou být měněna pouze 2/3 většinou všech členů asociace. Vstupují v platnost dnem schválení.

V Praze dne 9. 4. 2019