Protest děkanů filozofických fakult České republiky

Děkani  všech osmi filozofických fakult České republiky jsou velmi znepokojeni znevažujícím přístupem dnešních ústředních orgánů, zejména Rady pro výzkum a vývoj, ke společenským a humanitním vědám.

Vyslovují politování nad tím,

  • že společenské a humanitní vědy byly vyňaty ze seznamu oblastí, které budou podporovány z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace;
  • že částky na udělování grantů v oblasti humanitních věd se každoročně snižují;
  • že největší váha v hodnocení fakult se začíná přikládat publikacím, zveřejněným v impaktovaných časopisech, kde mají společenské a humanitní vědci velmi omezenou publikační platformu, protože v jejich seznamu jsou časopisy věnované společenským a humanitním oborům zastoupeny ve velmi omezené míře.

Přezíravý postoj k humanitním vědám, který  může v budoucnu přinést značné problémy nejen odborné, ale  i etické, se nejnověji zcela konkrétně projevil v přístupu Rady pro výzkum a vývoj při zpracování metodiky hodnocení výsledků vědy a výzkumu v sociálních a humanitních vědách. Odborná veřejnost byla s problémy, které provázely vznik „Seznamu časopisů vykazovaných poskytovateli jako odborné recenzované časopisy, které nesplňují jejich definici a kde články v nich uvedené budou mít při Hodnocení 2007 bodovou hodnotu 0“ (schváleném Radou pro výzkum a vývoj dne 12. října 2007), seznámena na jednání vědecké rady FF UK Praha dne 18. října 2007.  Metodiku přípravy takového seznamu považujeme za nekompetentní, také časový prostor, který byl poskytnut k dispozici k projednání tak závažného materiálu, byl nedostatečný. Vyslovujeme jednomyslný souhlas se závěry z jednání výše uvedené vědecké rady, která plně podpořila postup prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., místopředsedy AV ČR, a jím navrhované  řešení.

Vyjadřujeme politování nad tím, že v Radě pro výzkum a vývoj není jediný zástupce celé dlouhé řady humanitních věd vedených v ústřední klasifikaci oborů (archeologie, architektura, etnologie, estetika, filologie, filozofie, historie, politologie, psychologie, sociologie, umění a dalších), které zásadním způsobem ovlivňují vzdělanost a kulturu této země.

Za zcela absurdní pak považujeme fakt, že také v odborné pracovní komisí této Rady, nesoucí název Odborná komise pro společenské a humanitní vědy, nejsou proti všemu očekávání i logice zdravého rozumu zástupci zmíněných humanitních oborů.

 

V Pardubicích 24. října 2007

jménem kolegia zástupců filosofických fakult České republiky

PhDr. Michal Stehlík, PhD., děkan FF UK Praha
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., proděkan pro vědu a vývoj  FF UPce Pardubice

(v seznamu jmenovitě všichni přítomní děkani a proděkani)