Asociace děkanů filozofických fakult ČR se připojila k „Výzvě na podporu humanitních a sociálně vědních oborů“ a vyzývá MŠMT a reprezentace vysokých škol k řešení nerovných platových podmínek akademických pracovníků filozofických fakult

Asociace děkanů filozofických fakult ČR se na svém zasedání ve dnech 24. – 25. 11. 2022 v Ostravě připojila k „Výzvě na podporu humanitních a sociálně vědních oborů“ zveřejněnou formou petice dne 22. 6. tohoto roku a vyzývá MŠMT a reprezentace vysokých škol k řešení nerovných platových podmínek akademických pracovníků filozofických fakult

Asociace děkanů filozofických fakult ČR (dále AD FF) již více než rok upozorňuje na skutečnost prohlubujícího se znevýhodňování filozofických a dalších humanitně zaměřených fakult na veřejných vysokých školách v České republice v oblasti financování z veřejných zdrojů. Tento proces je dán více faktory, které mají dlouhodobý a kumulativní charakter. Přestože je nastavení rozpočtu a jeho rozdělení na jednotlivé součásti v gesci každé veřejné vysoké školy (VVŠ), v praxi většinou dochází k uplatňování základních kontur pravidel zdrojového financování ze strany MŠMT.  

V rámci Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám jsou zásadním problémem zastaralé a zcela neodpovídající koeficienty ekonomické náročnosti, které kontinuálně přiděluje Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu vysokých škol. Na jejich základě je stanoven podíl na části A, zafixovaný pro každou univerzitu, a zároveň jsou ze strany MŠMT koeficienty stále přidělovány novým studijním programům. Jejich výše však zůstává na zcela neaktuálních hodnotách, čímž MŠMT přispívá k udržování iluze o nízké ekonomické náročnosti studijních programů filozofických fakult, ač i z komentáře k rozpočtu vysokých škol na rok 2023 je zřejmé, že 80 % tvoří mzdy. Ač AD FF žádala v předchozím období nápravu v této oblasti, ke změně stále nedošlo. I to je důvodem výrazného zhoršení postavení filozofických fakult ve mzdové oblasti v rámci českých univerzit nejen ve srovnání s fakultami přírodovědnými, lékařskými, technickými a pedagogickými, ale i ve srovnání s regionálním školstvím, což výrazně snižuje konkurenceschopnost filozofických fakult v oblasti rozvoje lidských zdrojů a ve svém důsledku postupně vede k celkové degradaci humanitních a společenských věd a vzdělávání nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku. Neřešení této situace ze strany reprezentací vysokých škol a MŠMT již vede k nevratnému personálnímu rozvratu filozofických fakult v ČR.

AD FF důrazně upozorňuje, že filozofické fakulty hrají zásadní roli v naplňování poslání vysokých škol, které je dané zákonem o vysokých školách. Jde především o aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění a při utváření občanské společnosti. Tyto zásadní úkoly dané vysokým školám jsou dlouhodobě marginalizovány, a to i v současné době, kdy je společnost vystavena dopadům celosvětové pandemie a válečného běsnění na Ukrajině, které mohou v konečném důsledku zásadně podlomit principy fungování demokratické společnosti.

Z výše uvedených důvodů se Asociace děkanů filozofických fakult České republiky oficiálně připojuje k „Výzvě na podporu humanitních a sociálně vědných oborů“ a vyzývá MŠMT a reprezentace vysokých škol, aby neprodleně podnikly kroky směřující k nápravě nerovností ve financování vysokých škol, které zakládají výrazné znevýhodnění filozofických fakult v rámci rozpočtů veřejných vysokých škol v ČR.