Výzva děkanů filozofických fakult České republiky

Reformě terciárního vzdělávání chybí základy

Děkani filozofických fakult České republiky vyjadřují mimořádné znepokojení nad procesem přípravy věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání. Dlouhodobě upozorňujeme na reálné opomíjení humanitních a společenskovědních oborů v procesu reforem výzkumu a vývoje i vysokého školství. Obě reformní snahy se dle našeho názoru snaží vzdělání redukovat na profesní vyučení a vědění degradují na vypočitatelný ukazatel humánního kapitálu. Zcela se ztrácí společenská a kulturní role těchto oborů a vzdělání.

Konstatujeme, že dle našeho názoru nebyly ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jasně definovány cíle a podstata reformy, přičemž ministerstvo v této souvislosti rezignovalo na primární shodu s akademickým prostředím. Vyzýváme vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k zahájení skutečně otevřené základní debaty o smyslu, principech a cílech reformy.

Jednoznačně se stavíme za nutnost reformy oblasti terciárního vzdělávání. Za její předpoklad ovšem nepovažujeme Bílou knihu terciárního vzdělávání. Ta se jeví jako nekonzistentní materiál, ve kterém však lze najít i dílčí pozitivní momenty. Máme za to, že je aktuálně potřebné pojmenovat v této fázi přípravy alespoň základní priority.

Jsme připraveni podílet se na této diskusi, zejména pokud jde o:

  • oblast nutného navýšení veřejných rozpočtů a zásady financování, včetně zřetelné diverzifikace institucí poskytujících terciární vzdělávání.
  • autonomii institucí terciárního vzdělávání
  • posílení hodnocení kvality, neboť oblast terciárního vzdělávání se v posledních letech potýká s kvantitativním růstem, který již ohrozil dosavadní kvalitu.

 

V Ústí nad Labem dne 25. 3. 2009

 

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Děkani/proděkani filozofických fakult vyjadřující souhlas:

Mgr. Petr Grulich, Ph.D.,
Děkan Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.,
Děkan Filozoficko-přírodovědecká fakulty Slezské univerzity v Opavě

PhDr. Pavel Král, Ph.D.,
Děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity

Doc. PhDr. Eva Mrhačová, CSc.,
Děkanka Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.,
Proděkan Filozofické fakulty Západočeské univerzity

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc,
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice