Vzdělávání a věda musí být skutečnou prioritou

Apel Asociace děkanů filozofických fakult České republiky

Děkani filozofických fakult České republiky vyjadřují jednoznačný nesouhlas s připravovaným způsobem realizace rozpočtových redukcí v oblasti vysokého školství. Nejde přitom pouze o záležitost samotných škrtů, ale také o nejistotu v možnostech čerpání dalších zdrojů, konkrétně o komplikace s využitím evropských prostředků z programů administrovaných MŠMT.  Dlouhodobá politika minulých vlád způsobila masivní nárůst vysokoškolských studentů, což samo o sobě vedlo ke snižování kvality vysokoškolského vzdělávání. Řešit tuto situaci rozpočtovými škrty z roku na rok považujeme za další nebezpečný hazard s úrovní českých vysokých škol. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že v případě jakýchkoliv razantních snižování rozpočtů budou vždy nejvíce ohroženy právě humanitní a společenskovědní obory s nejnižším ekonomickým koeficientem náročnosti a dlouhodobým podfinancováním. Hrozí zde tak nejen degradace vysokoškolského vzdělávání, ale i hluboký a v mnohém nevratný zásah do vzdělávání v České republice. Program vlády České republiky definuje vzdělání jako svoji prioritu, ale v konkrétních krocích ho očividně ohrožuje, ba přímo likviduje.

Upozorňujeme zároveň na neutěšený stav kritérií podpory vědy a výzkumu v České republice, kde jsou humanitní obory průběžně odsouvány na vedlejší kolej. Obecně dochází k popírání významu základního výzkumu a v rámci aplikovaného výzkumu se preferuje chiméra průmyslového výzkumu. Za jednoznačný doklad tohoto nemoudrého přístupu považujeme významné finanční posílení výzkumného programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to i při vědomí minimálních výsledků tohoto rezortního výzkumu v minulých letech. Z hlediska dalšího postupu v přípravě metodiky podporujeme systém hodnocení postavený na oborových skupinách, aby nedocházelo ke srovnávání nesrovnatelného. Pro zachování samotné existence humanitních věd v ČR nemůže však klesnout procento podpory pod nynější úroveň celkových prostředků institucionálního financování vědy.

Zároveň upozorňujeme, že aktuálně dokončovaný materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem „Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro VaVaI“ vykazuje znaky nekvalitně, nekonzistentně a účelově připraveného materiálu, který by přitom měl představovat zásadní koncepční směr vývoje české vědy. Apelujeme na jeho skutečně kvalitní oponenturu a nutné zásadní přepracování.

Kvalitní vzdělávání a věda jsou logickým předpokladem pro zdravý rozvoj společnosti. V posledních letech jsme však pravidelně svědky rozporu mezi vládními proklamacemi a realitou. Při vědomí nelehké hospodářské situace České republiky a ve snaze minimalizovat důsledky případných krizí budoucích apelujeme na uskutečnění vládního programu a na reálnou podporu vzdělávání a vědy v České republice.

V Opavě dne 13. 10. 2010

Za Asociaci děkanů:
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Prof. PhDr. Josef Krob, CSc., děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Doc. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Zúčastnění děkani a proděkani na jednání
Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Děkanka Filozofické fakulty Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Mgr. Jan Kouba, M.A., proděkan FF Univerzity v Hradci Králové
PhDr. Pavel Král, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M. A., děkan Filozofické fakulty Palackého Univerzity v Olomouci
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni
Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D., proděkanka FF Západočeské fakulty v Plzni
Doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D., proděkanka FF Masarykovy univerzity
Ing. Jiří Gregor, proděkan FF Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Jiří Koumar, Ph.D., proděkan FF Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Doc. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., proděkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Mgr. Ondřej Kučera, proděkan FF Palackého Univerzity v Olomouci
Doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D., proděkan FF Ostravské univerzity
Mgr. Richard Psík, Ph.D., proděkan FF Ostravské univerzity
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr., proděkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., proděkan FF Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Pavel Titz, Ph.D., proděkan FF Univerzity Pardubice

Komu:
RNDr. Petr Nečas, předseda vlády České republiky
Mgr. Josef Dobeš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR
MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu parlamentu ČR
PhDr. Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR

Na vědomí:
Česká konference rektorů
Rada vysokých škol
Akademie věd ČR