Usnesení Asociace děkanů filozofických fakult ČR ze dne 25. 5. 2022

Asociace děkanů filozofických fakult ČR (ADFF) na svém zasedání ve dnech 24. – 25. 5. 2022 v Ústí nad Labem přijala toto usnesení: 

1. AD FF upozorňuje na přetrvávající problém podfinancování filozofických fakult, který souvisí zejména se špatným nastavením koeficientů ekonomické náročnosti (KEN), které jsou stále přítomné v rozpočtech vysokých škol. KEN u vybraných oborů zcela neodpovídají  realitě ekonomické náročnosti oborů, ani relaci mezi studijními programy, která by měla být zohledňována Reprezentativní komisí pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. Filozofické fakulty jsou na hranici udržitelného provozu a důstojného zabezpečení některých oborů. Platy akademických pracovníků zejména na úrovni odborných asistentů a docentů jsou pod úrovní platů v regionálním školství a výrazně pod průměrnými platy akademických pracovníků na českých univerzitách. Tyto údaje vyplývají i z výročních zpráv o hospodaření českých univerzit, kde jsou zveřejňovány průměrné platy vázané na financování z dotace MŠMT. Filozofické fakulty se proto potýkají s odchody akademických pracovníků do regionálního školství a nezájmem  zástupců mladé badatelské generace o doktorské studium či akademickou dráhu z důvodů chybějící perspektivy pro zabezpečení životních nákladů. 

AD FF v této souvislosti oceňuje vhled ministra školství mládeže a tělovýchovy Mgr. Petra Gazdíka do této situace a jeho příslib vstřícného postoje k jejímu řešení v souvislosti s přípravou rozpočtu veřejných vysokých škol. Zároveň AD FF konstatuje, že je v této věci připravena poskytnout veškerou součinnost. 

2. AD FF bere na vědomí postup pracovní skupiny pro hodnocení humanitních výsledků v rámci Metodiky 2017+ na národní úrovni a velmi kladně hodnotí sdílení informací s pracovišti AV ČR a kooperaci s Komisí pro vědeckou činnost Rady vysokých škol.  Oceňuje též vstřícný postoj a spolupráci náměstka ministryně pro vědu, výzkum a inovace prof. Ing. Štěpána Jurajdy, Ph.D. a předsedy Komise pro hodnocení výsledků a ukončených výzkumných programů při RVVI prof. RNDr. Tomáš Polívky, Ph.D.  

AD FF oceňuje příslib náměstkyně ministra školství mládeže a tělovýchovy pro vysoké školy, vědu a výzkum prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. ve věci zohlednění hodnocení výzkumných oborů v oblasti Humanities, pro které je neadekvátní dosavadní preference bibliometrického hodnocení, i na resortní úrovni MŠMT v rámci podpory výzkumu. 

3. AD FF bude i nadále kooperovat s MŠMT v oblasti pregraduálního vzdělávání učitelů, a to s cílem uchovat a podpořit zejména kvalitu vzdělávání budoucích učitelů. Jejím cílem je zejména výraznější ukotvení filozofických fakult jako fakult vzdělávajících učitele  v podpoře ze strany MŠMT i ve veřejném prostoru. 

4. AD FF oceňuje činnost děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doc. PhDr. Ondřeje Peška, Ph.D. v předsednictvu asociace. S účinností od 25. 5. 2022 ho nahrazuje děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. 

Ústí nad Labem 25. 5. 2022                                    

Za předsednictvo Asociace děkanů Filozofických fakult ČR

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Děkanka Filozofické fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem