Ministr školství  jednal 1. 9. 2022 s Asociací děkanů filozofických fakult ČR

Dne 1. 9. 2022 jednal ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. Vladimír Balaš, kterého doprovázela náměstkyně pro vysoké školy, vědu a výzkum prof. Radka Wildová, na Filozofické fakultě UJEP  se zástupci Asociace děkanů ČR (AD FF). Asociaci na jednání zastupovali prof. Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP a prof. Ondřej Pešek, děkan Filozofické fakulty JU.

Setkání  navázalo na předchozí  jednání s ministrem Petrem Gazdíkem, jehož předmětem bylo podfinancování filozofických fakult a hledání cest k odpovídajícímu a důstojnému ohodnocení akademických pracovníků na filozofických fakultách. S ohledem na růst platů v regionálním školství  je velmi reálná obava hromadných odchodů akademických pracovníků, kteří nebudou schopni pokrýt rostoucí životní náklady. Řešení je hledáno zejména v souvislosti s financováním tzv. malých oborů či oborů, které jsou finančně náročné a společensky velmi relevantní, přesto je jejich financování na většině univerzit podhodnoceno.

Jednání nalezlo shodu na tom, že situace je vážná a je nutné ji řešit hledáním možností finanční podpory. Zástupci AD FF ocenili snahu najít řešení a přislíbili veškerou součinnost.