Usnesení Asociace děkanů filozofických fakult ČR ze dne 28. 11. 2022

Asociace děkanů filozofických fakult ČR (AD FF) se na svém zasedání ve dnech 24. – 25. 11. 2022 v Ostravě vyjádřila  k hodnocení výsledků humanitních oborů podle Metodiky 2017+ na národní úrovni.

AD FF intenzivně sleduje problematiku hodnocení vědy, zejména s ohledem na aplikaci Metodiky 2017+ a dopad tohoto hodnocení na financování výzkumu v humanitních vědách. V souvislosti s ukončením pětiletého cyklu hodnocení dle této metodiky (2017–2021) upozorňuje na rizika spojená s nastavenými pravidly na národní úrovni hodnocení, která zejména v rámci Modulu 2 zaměřeného na výkon nelze na humanitní obory aplikovat, a ty tedy v celém uplynulém období nebyly relevantním způsobem hodnoceny, ač se sama Metodika 2017+ zavazuje k vytvoření odpovídajícího nástroje pro hodnocení. Na tento problém AD FF již více jak rok upozorňuje zodpovědné orgány Vlády ČR, zástupce reprezentací vysokých škol i MŠMT.  

AD FF podporuje názor, že na hodnocení jednotlivých vědních oblastí není možné uplatňovat jednotná kritéria s ohledem na rozdílné oborové publikační zvyklosti a strategie. V tomto ohledu se připojuje k významným dokumentům, jako je The Declaration on Research Assessment (DORA), Challenges of the evaluation of social sciences and humanities research (SSH) ENRESSH nebo Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication, které hodnocení výzkumu na národní úrovni v ČR odráží jen minimálně.

V souvislosti s uzavřením pětiletého cyklu hodnocení dle Metodiky 2017+ AD FF konstatuje k výsledkům hodnocení na národní úrovni (Modul 1 – excelence, Modul 2 – výkon) následující:

Modul 1 (M1)

  1. AD FF podporuje názor, že M1 je zásadní pro hodnocení humanitních a z velké části i společenskovědních oborů, a proto by se mělo jednat o primární platformu pro hodnocení těchto oborů (zejm. Ford 6, Arts and Humanities).
  2. Za klíčové výstupy, které mají být hodnoceny v rámci M1, považuje AD FF výstupy typu B a C, které jsou zásadní pro rozvoj poznání i společenskou relevanci většiny oborů hodnocených ve Fordu 6.
  3. AD FF současně konstatuje postupný nárůst významu tzv. bibliometrizovatelných výstupů (Jimp, Jsc) pro vybrané obory hodnocené ve Fordu 6 a podporuje hodnocení těchto výstupů v modulu M1, avšak za podmínky stanovení jasně daných pravidel výše podílu výstupů Jimp a Jsc na celkovém objemu výsledků dodávaných k hodnocení v tomto modulu.
  4. AD FF doporučuje precizování parametrů pro hodnocení výsledků se společenskou relevancí (zejména s ohledem na výsledky programu Národní a kulturní identita zaměřeného na aplikovaný výzkum), které mají velký společenský impakt a dopad do veřejného prostoru, zároveň disponují výrazným potenciálem zvyšovat participaci veřejnosti i místních komunit na potenciálu domácí kultury a kulturního dědictví ČR.
  5. AD FF oceňuje zásahy do pravidel hodnocení výsledků, které doplnily původní nastavení manuálu pro hodnocení v roce 2021, doporučuje jejich další precizaci na základě zkušeností z uzavřeného cyklu hodnocení a zároveň důkladné uplatňování ze strany hodnotitelů. Vyjadřuje zároveň přesvědčení, že jasně daná a zejména uplatňovaná kritéria v rámci M1 jsou nutným základem pro hodnocení per review, které je pro humanitní obory zásadní.

Modul 2 (M2)

  1. AD FF konstatuje, že nastavení hodnocení M2 nemá z pohledu humanitních oborů vypovídací hodnotu a jeho zpětná vazba k hodnocení výkonu výzkumných organizací není vypovídající. Nastavení tohoto modulu a analýzy výsledků na základě dat, která zpracovalo Oddělení hodnocení výzkumných organizací Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR, není pro humanitní obory, resp. Ford 6, možné vnímat jako nástroj pro měření výkonu v těchto oborech, tak jak Metodika 2017+ předpokládá.
  2. AD FF, s ohledem na tuto skutečnost, vyzývá Komisi pro hodnocení výsledků, aby iniciovala úpravu Metodiky 2017+, resp. Manuálu pro hodnocení  výstupů Fordu 6 v rámci M2. Jako podklad k této úpravě nabízí návrh hodnocení výsledků typu J (Jimp, Jsc, Jost), který připravila pracovní skupina AD FF v průběhu roku 2022 a který je aktuálně projednáván s Panelem 6 a bude konzultován s Odborem pro hodnocení výzkumu Úřadu ČR. 

AD FF závěrem konstatuje, že na základě zkušeností z hodnocení uplynulého pětiletého cyklu je zřejmé, že hodnocení výzkumu na národní úrovni dle Metodiky 2017+ je podstatné jako zpětná vazba, která monitoruje návaznost oboru na světový, evropský i domácí výzkum. Tato zpětná vazba není možná bez zohlednění oborových kapacit. Výsledky národního hodnocení by proto neměly sloužit jako hlavní kritérium pro rozdělování financí, a to ani na národní ani na resortní úrovni.