Stanovisko Asociace děkanů filozofických fakult České republiky k věcnému záměru zákona o vysokých školách

Děkani filozofických fakult České republiky považují návrh věcného záměru zákona o vysokých školách z 23. 2. 2011 za nepřijatelný.

Situaci českého vysokého školství považujeme dlouhodobě za neutěšenou, předložený návrh však tuto situaci neřeší, naopak, představuje zásadní ohrožení úrovně vzdělanosti v České republice. Skrývá se v něm nebezpečí privatizace veřejných prostředků na vzdělávání a účelové zneužití akademické sféry.

Reforma systému vysokého školství není možná bez zachování těchto zásadních principů:

1)      Princip autonomie akademické půdy

Autonomie akademické půdy je již téměř tisíciletí chápána jako základní podmínka svobodného rozvoje kritického myšlení, která udržuje vzdělanost lidstva navzdory společenským a politickým turbulencím. Není náhodou, že jedním z prvních kroků totalitních režimů 20. století byla likvidace této svobody. Varujeme proto před likvidací či omezením této autonomie formou oslabení vysokoškolských institucí při volbě představitelů akademických obcí i v dalších pravomocích.

2)      Princip důrazu na kvalitu vzdělání

Vysokoškolské vzdělání je nemyslitelné bez soustavné péče o jeho kvalitu, které lze dosahovat pouze respektem k tradičním hodnotám a dlouhodobým úsilím, nikoliv administrativními direktivními zásahy, ani ponecháním volného prostoru pro čistě komerční zájmy. Varujeme před dalším snižováním kvality, které by přinesly principy navržené v aktuálním věcném záměru zákona o vysokých školách.

 

Nelze se smířit s tím, aby se vzdělání stalo pouze tržním produktem a akademický titul zbožím.

 

Mgr. Petr Grulich, Ph.D., děkan, Filozofická fakulta Univerzity v Hradci Králové

doc. PhDr. Michaela Hrubá,  Ph.D., děkanka, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

prof. PhDr. Josef Krob, CSc., děkan, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., děkan, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., děkan, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., děkan, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D., proděkan, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., proděkan, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě