Třicet let humanitních věd ve svobodné společnosti

Třicet let humanitních věd ve svobodné společnosti
(prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult ČR)

V těchto dnech si připomínáme třicáté výročí sametové revoluce. Pro humanitní a sociální vědy je obzvlášť významné, neboť za komunistického režimu byly výrazněji než jiné obory postiženy personálními čistkami, ideologickými deformacemi a umlčováním nepohodlných názorů.

Jako děkani filozofických fakult českých univerzit chceme v souvislosti s tímto výročím především poděkovat všem, kdo v předlistopadovém období udržovali odbornou a etickou úroveň bádání, všem, kdo před třiceti lety přispěli ke znovunabytí svobody, a všem, kdo se po listopadu 1989 v naší zemi podíleli na obnově humanitních a sociálněvědních oborů.

Oceňujeme spolupráci s orgány veřejné správy, vědeckými a kulturními institucemi, médii a soukromými firmami, která se, často prostřednictvím našich absolventů, v uplynulém třicetiletí úspěšně rozvinula a mnohostranně obohatila českou společnost a kulturu.

Vyzýváme veřejné činitele, aby při stanovování vzdělávacích a výzkumných priorit a hodnotících kritérií vždy důsledně brali v potaz specifika humanitních a sociálních věd a jejich svébytný celospolečenský přínos. Pro tvorbu vzdělávací politiky nabízíme svou součinnost a expertní vklad.

Hlásíme se ke spoluzodpovědnosti za českou společnost a zavazujeme se nadále se intenzivně podílet na jejím rozvoji šířením vzdělanosti a kultury, formováním veřejné debaty, posilováním aktivního občanství a odborně fundovaným řešením mnohačetných výzev, jimž Česká republika v dnešním globalizovaném světě čelí.

v Hradci Králové, 25. 11. 2019

za Asociaci děkanů filozofických fakult ČR

 

Mgr. Jan Prouza, Ph.D.                                         doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty UHK                            děkan Filozofické fakulty UK

 

kontakt pro média:

Mgr. Petr Kukal
petr.kukal@ff.cuni.cz
770 152 810