Asociace děkanů filozofických fakult podporuje úsilí o skutečnou reformu vzdělávání budoucích učitelů

Asociace děkanů filozofických fakult podporuje úsilí o skutečnou reformu vzdělávání budoucích učitelů

Asociace děkanů filozofických fakult vítá pozornost a podporu, kterou MŠMT věnuje problematice vzdělávání budoucích učitelů a nedostatečného finančního ohodnocení vysokoškolských pedagogů vzdělávajících budoucí učitele.

Asociace děkanů filozofických fakult také podporuje plán MŠMT na zrušení tzv. Fondu F, jehož finanční prostředky budou převedeny do Ukazatele P.

Na vzdělávání budoucích učitelů se v rámci ČR historicky podílí celá řada fakult veřejných vysokých škol, z nepedagogických fakult jsou to zejména fakulty filozofické a přírodovědné. Tento fakt je třeba adekvátně reflektovat také v rámci diskuse nad nastavováním klíčových parametrů učitelského vzdělávání.

Na základě jednání a debaty Asociace děkanů filozofických fakult ČR vyzýváme MŠMT k následujícím krokům:

1) Zahrnout Asociaci děkanů filozofických fakult ČR mezi neopominutelné účastníky procesu a diskuse reformy vzdělávání budoucích učitelů.

2) Rozdělit prostředky převedené do Ukazatele P dle racionálně nastaveného a výkonnostního klíče.

3) Odmítnout marginalizaci oborových složek vzdělávání budoucích učitelů ve prospěch tzv. společného základu.

4) Reflektovat složitost nastavení učitelského vzdělávání s ohledem na nový systém sdružených programů, přičemž upozorňujeme především na problematiku volby maioru na samotném prahu volby vysokoškolského studia.

5) Podporovat přípravné vzdělávání středoškolských učitelů výhradně na odborně zaměřených fakultách (zejména filozofických a přírodovědných).

6) U připravovaného Operačního programu Jan Amos Komenský nastavit standardní podmínky pro všechny fakulty vzdělávající učitele a neredukovat tuto podporu výhradně na fakulty pedagogické.

Asociace děkanů filozofických fakult deklaruje svoji připravenost podílet se na všech krocích vedoucích ke zkvalitňování přípravného vzdělávání učitelů ve spolupráci se zástupci přírodovědných a pedagogických fakult.

 

v Hradci Králové, dne 25. listopadu 2019

za Asociaci děkanů filozofických fakult ČR

 

Mgr. Jan Prouza, Ph.D.                                       doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty UHK                          děkan Filozofické fakulty UK

(jan.prouza@uhk.cz)                                            (michal.pullmann@ff.cuni.cz)