Asociace děkanů filozofických fakult žádá o nápravu v hodnocení humanitních věd

Asociace děkanů filozofických fakult žádá o nápravu v hodnocení humanitních věd

V letošním roce proběhlo třetí hodnocení podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále Metodika 2017+). Z analýz výsledků jednoznačně vyplývá, že humanitní vědy, posuzované zejména v šesté vědní oblasti (Humanities and the Arts), se nacházejí zcela mimo parametry nastavené pro Modul 2, jehož cílem je sledovat výkonnost výzkumu. Nastavení kritérií v rámci tohoto modulu je totiž jednoznačně přizpůsobeno oborům, pro které je ukazatelem výkonnosti bibliometrie.

Metodika 2017+ se zavazuje, že „v oborech, kde výstupem jsou zejména knihy a časopisecké výstupy nepodchycené v mezinárodních databázích stejně jako pro výsledky aplikovaného výzkumu a vývoje, bude hlavním zdrojem Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.“ Tento závazek však zatím nebyl splněn. Výsledky evidované v tomto systému se v rámci Modulu M2 dosud vyhodnocují pouze na základě bibliometrie, takže zhruba 90 % výsledků humanitních oborů (s výjimkou těch, které se hodnotí v rámci Modulu M1 zaměřeného na kvalitu) vůbec hodnoceno není.

Tato situace je neudržitelná, protože zkresluje pohled na výkonnost výzkumu v humanitních oborech, které své pevné a nezastupitelné místo v české vědě prokazují podílem na excelentních výsledcích v rámci Modulu 1. Nevyhodnocení výsledků humanitních věd v rámci Modulu 2 se navíc v minulých letech negativně promítlo do distribuce finančních prostředků na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací ze strany MŠMT.

Dalším problémem je skutečnost, že se při hodnocení nezohledňují oborové kapacity jednotlivých výzkumných organizací, což zkresluje pohled na výkonnost výzkumu.

Asociace děkanů filozofických fakult se chce s ohledem na vážnost situace aktivně podílet na nastavení systému hodnocení vědeckého výkonu v humanitních vědách v rámci Modulu M2. Nabízí vládní Radě pro výzkum, vývoj a inovace, která má zabezpečit „hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schvalované vládou“ (zákon č. 130/2002 Sb., § 35 odst. 2 písm. d), své odborné kapacity k řešení tohoto problému.

V Českých Budějovicích, dne 19. listopadu 2021

za Asociaci děkanů filozofických fakult ČR

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.                                      prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty JU                                           děkanka Filozofické fakulty UJEP

(onpesek@ff.jcu.cz)                                                               (michaela.hruba@ujep.cz)