Asociace děkanů filozofických fakult ČR vyzývá MŠMT a reprezentace veřejných vysokých škol k řešení podfinancování filozofických fakult a nerovných platových podmínek akademických pracovníků

Asociace děkanů filozofických fakult ČR vyzývá MŠMT a reprezentace veřejných vysokých škol k řešení podfinancování filozofických fakult a nerovných platových podmínek akademických pracovníků

Filozofické fakulty na veřejných vysokých školách v České republice čelí stále se prohlubujícímu znevýhodňování v oblasti financování z veřejných zdrojů. Tento proces je dán více faktory, které mají dlouhodobý a kumulativní charakter. Přestože je nastavení rozpočtu a jeho rozdělení na jednotlivé součásti v gesci každé veřejné vysoké školy (VVŠ), v praxi většinou dochází k uplatňování základních kontur pravidel zdrojového financování ze strany MŠMT. Znevýhodnění filozofických fakult vychází ze samotného nastavení Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám ze strany MŠMT a zároveň z některých dalších dotačních mechanismů, jakým je např. zacházení s prostředky tzv. fondu P. Problematické je též nastavení priorit operačních programů nebo aktuálně Národního plánu obnovy (viz Komponenty NPO v gesci MŠMT).

V rámci Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám jsou zásadním problémem zastaralé a zcela neodpovídající koeficienty ekonomické náročnosti. Na jejich základě je stanoven podíl na části A, zafixovaný pro každou VVŠ k 31. 10. 2017, a zároveň jsou ze strany MŠMT koeficienty stále přidělovány novým studijním programům. Jejich výše však zůstává na zcela neaktuálních hodnotách, čímž MŠMT přispívá k udržování iluze o nízké ekonomické náročnosti studijních programů filozofických fakult. Ač představitelé MŠMT opakovaně marginalizovali význam těchto koeficientů jako pouhého orientačního ukazatele pro dohled nad vývojem proporcí studijních programů na jednotlivých vysokých školách, ve způsobech tvorby rozpočtů většiny škol koeficienty stále hrají zásadní roli a způsobují nepřijatelné nerovnosti v ohodnocení akademických pracovníků.

Postavení filozofických fakult v rámci českých univerzit se ve srovnání s fakultami přírodovědnými, lékařskými, technickými a dnes již i pedagogickými stále zhoršuje, zejména v oblasti mzdové. Asociace děkanů FF upozorňuje na neudržitelnou situaci, kdy s ohledem na neodpovídající mzdové ocenění dochází k odchodu akademických pracovníků do komerční sféry či regionálního školství, kde jsou v současné době platy učitelů mnohdy vyšší než platy odborných asistentů a docentů na filozofických fakultách. Pokud tato situace nebude řešena, může v budoucnu dojít k nevratnému personálnímu rozvratu filozofických fakult v ČR. V současné době jde již o závažný problém ohrožující mnohdy strategické obory potřebné ve veřejné i soukromé sféře, kterým na některých fakultách hrozí zánik. 

Filozofické fakulty hrají zásadní roli v naplňování poslání vysokých škol, které je dané zákonem o vysokých školách. Jde především o aktivní roli ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a vzájemného porozumění a při utváření občanské společnosti. Tyto zásadní úkoly dané vysokým školám jsou dlouhodobě marginalizovány, a to i v současné době, kdy je společnost vystavena dopadům celosvětové pandemie, které mohou v konečném důsledku zásadně podlomit principy fungování demokratické společnosti.

Asociace děkanů FF vyzývá MŠMT a reprezentace veřejných vysokých škol, aby neprodleně podnikly kroky směřující k nápravě nerovností ve financování vysokých škol, které zakládají výrazné znevýhodnění filozofických fakult v rámci rozpočtů VVŠ v ČR.

V Českých Budějovicích, dne 19. listopadu 2021

za Asociaci děkanů filozofických fakult ČR

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.                                      prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
děkan Filozofické fakulty JU                                           děkanka Filozofické fakulty UJEP

(onpesek@ff.jcu.cz)                                                                    (michaela.hruba@ujep.cz)